steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Indicatori

Indicatori de rezultat: 285 de persoane din categoria – personal didactic/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competente/ certificat

Indicatori de realizare: 300 de persoane din categoria – personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc.

Rezultatele așteptate:

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al AP 6/PI 10(i)/ OS 6.6 și apelului de proiecte nr. 5 prin furnizarea unor programe de formare adaptate nevoilor cadrelor didactice, personalului de sprijin și managerilor școlari.

Programele de formare vizează dezvoltarea capacității instituționale, a competențelor profesionale și reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii de către elevii aflați în situații de risc.

Personalul didactic din învățământul preuniversitar și personalul de sprijin din școli (inclusiv mediatori școlari) va beneficia de:

  • programe de formare continuă și de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, pentru care se acordă credite profesionale transferabile;
  • acces la cursuri nonformale online;
  • participare la acțiuni de implicare și de susținere a activității prin intermediul rețelelor de parteneri/mentori;
  • participare la schimburi de bune practici;
  • organizare de stagii practice în școlile țintă;
  • sprijin pentru dezvoltarea proiectelor educaționale în școli;
  • stimulente și premii.

La finalul programelor de formare grupul țintă va fi capabil să folosească metode inovative, interactive, atractive în procesul de predare, dar și să realizeze fișe de evaluare și dezvoltare personală a elevilor, care să-i ajute la îmbunătățirea performanțelor școlare prin acțiuni specifice. În procesul educativ vor fi implicați atât părinții cât și comunitatea, facilitându-se dialogul școală-familie-comunitate și vor fi promovate exemplele de bună practică și implicarea activă a acestora.

Membrii grupului țintă format din personal didactic și personal de sprijin vor participa la următoarele programe de formare – „Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” și  „Folosirea mijloacelor TIC în educație” și la cursuri online transversale.