steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Parteneri asociați

Parteneri asociați în cadrul proiectului:

 • Școala Gimnazială Pălatca
 • Școala Gimnazială Cutca
 • Școala Gimnazială Ploscoș
 • Școala Gimnazială Suatu
 • Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu
 • Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu
 • Școala Gimnazială Călățele
 • Școala Gimnazială Bonțida
 • Școala Gimnazială Cămărașu
 • Școala Specială Centru de Resurse pentru Educație Incluzivă Integrată, Cluj-Napoca
 • Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca
 • Centrul de Pedagogie Curativă Simeria
 • Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” Orăștie
(1) Școala Gimnazială Palatca
(2) Școala Gimnazială Cutca
(3) Școala Gimnazială Ploscoș
(4) Școala Gimnazială Suatu
(5) Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu
(6) Școala Gimnazială Panticeu
(7) Școala Gimnazială Călățele
(8) Școala Gimnazială Bonțida
(9) Școala Gimnazială Cămărașu
(10) Școala Specială Centru de Resurse pentru Educație Incluzivă Integrată Cluj-Napoca
(11) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca
(12) Centrul de Pedagogie Curativă Simeria
(13) Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” Orăștie
 • este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de religie si etnie
 • realizează baza comunicării și colaborării interetnice prin cultură
 • încurajează dezvoltarea psihologică și a personalității elevilor cunoscând-se şi înțelegându-se reciproc se vor putea adapta social, se vor dezvolta armonios îşi vor manifesta aptitudinile, vor învăța să colaboreze şi să lucreze în echipa
 • integrează etniile locale și realizează o relație de parteneriat prin suportul cultural realizat de şcoala al cărui scop devine consensul dintre toți membrii comunității: părinți, elevi, culte.

Informații generale

 • Numărul de elevi____104_____/numărul de clase : 7
 • Structura pe forme, niveluri, filiere, profile şi specializări a claselor: nivel de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial
 • Numărul de clădiri şi dispersia în teritoriu a acestora: 2 clădiri
  • Clădirea în care funcționează Şcoala Gimnazială Palatca a fost reabilitată, spaţiul destinat procesului instructiv educativ arată excelent având o suprafaţă aproximativă de 800 mp, structurată pe două nivele ( P+E), fiind situată în centrul comune
  • Clădirea în care funcționează Şcoala Primară Sava are o suprafață de 83 mp şi se află în localitatea Sava.
 • Structura bazei materiale utilizate în activități didactice şi extracurriculare: 8 săli de clasă, sală profesorală, sală sport, bază sportivă, sala lapte corn, bibliotecă, laborator IT
 • Facilități oferite de unitatea de învățământ –transport elevi cu microbuzul școlar, decontare transport cadre didactice.

Școală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev pentru că „educaţia este cel mai frumos dar pe care îl poate primi omul”.  (PLATON)

Școala Gimnazială Cutca, com. Sânmărtin, se constituie ca o organizație  modernă, care își propune dezvoltarea şi implementarea unui management educaţional de calitate atât la nivelul şcolii cât şi la nivelul ariilor curriculare , care să aibă ca finalitate un învăţământ viabil şi competitiv, astfel încât elevii şcolii să atingă performanţele cuprinse  în standardele de evaluare.

În contextul priorităților prevăzute în documentele strategice europene și a realizării obiectivelor sistemului de învățământ românesc, echipa Şcolii  Gimnaziale Cutca, com. Sânmărtin își propune să contribuie prin acțiunile sale la:

 • creșterea calității actului managerial la nivelul unităților școlare;
 • realizarea unor parteneriate eficiente cu impact asupra procesului educațional.

Şcoala  Gimnazială Ploscoș este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare.

Scopul Școlii Gimnaziale Ploscoș este ca, împreună cu comunitatea locală, să asigure elevilor condiții optime de învățare, să dezvolte competențe şi capacitate de comunicare eficientă şi să formeze atitudini necesare integrării şi adaptării la schimbări într-o societate democratică, ale căror valori sunt spiritul de echipă, de inițiative, capacitatea de asumare a răspunderii şi respectarea legilor.

 Școala noastră își propune:

 • să realizeze o educație de calitate care să se bazeze pe asigurarea accesul egal şi sporit la educație al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu familia ;
 • să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi a adaptării flexibile la schimbare, formând competențele „bunului cetățean european” – informat, responsabil şi implicat ;
 • să respecte şi să valorifice pozitiv diferențele, sǎ promoveze toleranța şi echitatea în toate demersurile educative formale, informale şi non-formale;
 • să ducă mai departe tradiția, prestigiul şi performanța școlii, îmbogățind şi perfecționând an de an imaginea acesteia.

Școala Gimnazială Suatu are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educație de calitate prin dezvoltarea competenței de comunicare, prin centrarea învățării pe elev, prin implicarea părinților și a reprezentanților comunității în pregătirea și evoluția în carieră a elevilor, prin valorificarea tradițiilor locale.

Scopul unității școlare constă  în formarea elevilor ca viitori cetățeni, activi şi creativi, capabili să se integreze pe piața muncii şi într-o societate dinamică de tip european.

Pentru aceasta este nevoie de profesori motivați, creativi, cu experiență, care știu să deschidă acea ușă pe care elevii pot să intre singuri.

Școala Gimnazială Specială „Transilvania” este o școală cu program de recuperare pentru copiii cu deficiențe neuro-psiho-motorii severe şi asociate. Prin profilul său, școala este unică în județul Cluj şi oferă, pe lângă activitățile didactice şi terapiile de recuperare, activități extrașcolare într-o gamă bogată şi diversificată.

În acord cu obiectivele sistemului de învățământ românesc, misiunea acestei școli constă în reabilitarea şi integrarea copiilor cu nevoi speciale în comunitate. Acțiunile subordonate misiunii vizează: dezvoltarea autonomiei personale, dezvoltarea abilităților creative şi expresive ale copiilor, participarea elevilor la activități prin care să simtă apartenența la comunitate, şi implicit, sensibilizarea întregii comunități, în vederea diminuării marginalizării.

Şcoala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu este aşezată într-o localitate rurală situată în partea de N-V a județului Cluj, spre limita cu jud. Sălaj, la 39 km de municipiul Cluj- Napoca.

Şcoala funcţionează într-un singur corp de clădire, construită în 1969, unde îşi desfăşoară activitatea clasa pregătitoare și clasele I – VIII, iar învăţământul preşcolar își desfășoară activitățile într-o clădire separată situată în apropiere de biserica din comună. Suntem o școală cu un colectiv tânăr, a cărui calitate este dorința de foarte bine, materializată printr-o  muncă asiduă dăruită idealurilor de performanță; iar elevii noștri creativi știu ce vor de la viitor și se pregătesc pentru acest scop.

Pentru a vedea activitățile pe care le desfășurăm puteți să vizualizezi numeroase poze pe pagina școlii, accesând următorul link: https://www.facebook.com/%C5%9Ecoala-Gimnazial%C4%83-Panticeu-813199895468426/?fref=ts

Revista noastră reprezintă oglinda şcolii, memoria ei, este o revistă a copilăriei, prin harul cuvântului şi prin tăria gândurilor. Undeva în inima şcolii știm că revista o să reprezinte mereu o făclie nestinsă, pe care o întreţin generaţiile noi de elevi cu incandescenţa minţii, pentru a o da mai departe, pentru că ştim că a lăsa ceva în urma ta, a te risipi cu dăruire pentru ceilalţi, a încerca să te defineşti ca esenţă în faţa eternităţii înseamnă a scrie „Pasiune, Implicare, Perseverență”.

Viziune

„O ŞCOALĂ PENTRU TOȚI, O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE!”

Misiune

Şcoala noastră deschide poarta pentru toţi. Oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind interes pentru nevoile comunităţii locale şi regionale.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLĂȚELE este o școală de țară ce se confruntă cu probleme specifice acestor școli – scăderea numărului de elevi . În urma renovărilor efectuate condițiile materiale asigurate sunt bune. Catedrele sunt  încadrate cu cadre calificate de specialitate.

Copiii care învață aici provin  din medii sociale diferite și sunt  de etnii diferite dar sunt integrați în colectivele claselor.

În contextul priorităților prevăzute în documentele realizării obiectivelor sistemului de învățământ românesc, cadrele didactice de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLĂȚELE își propun să contribuie prin acțiunile lor la:

 • creșterea calității activității desfășurate în unitatea școlară, astfel încât toți elevii să aibă motivația dar și oportunitatea continuării studiilor în licee și școli profesionale;
 • realizarea unui demers educațional de calitate pentru obținerea performanțelor școlare și promovarea imaginii școlii;
 • asigurarea egalității de șanse;
 • realizarea unor parteneriate și proiecte educative eficiente cu impact asupra procesului educațional;
 • stimularea creativității, acceptarea diversității etnice, culturale și individuale într-un mediu deschis, prietenos, tolerant, care asigură egalitatea de șanse, în vederea integrării tuturor elevilor în viața comunității.

Școala Gimnazială Bonțida, cu învățământ preșcolar, primar, gimnazial şi-a propus ca în următorii ani, printr-o ofertă curriculară adecvată necesităților comunității locale şi a pieței muncii să ofere tinerilor din zonă posibilitatea de a-şi realiza studiile înt-un domeniu util şi cu reale şanse de reuşită profesională;

 • Vom asigura sprijin în orientarea şcolară şi profesională pentru toţi elevii noştri;
 • Vom oferi ajutor elevilor care din diferite motive au performanţe reduse, pentru a le oferi şanse egale de dezvoltare profesională şi personală. Școala noastră:
 • Pregătește elevii în spiritul :„lucrului bine făcut” şi „fiecare învaţă de la fiecare”;
 • Asigură condițiile necesare pentru diminuarea diferenţei de condiţii faţă de mediul urban şi facilitând obţinerea de şanse egale pentru accederea în forme superioare de pregătire şcolară;
 • Facilitează implicarea elevilor, în mod special a celor de etnie rromă în problemele şcolii şi viața comunității locale.

Școala Gimnazială Cămărașu întrunește multe dintre caracteristicile specifice școlilor ardelenești, intrinsecă fiind cea referitoare la componența etnică a populației școlare care pune amprenta și pe etosul școlii.

Aici, elevii români, maghiari, rromi sunt tratați corect și egal, sunt învățați că pe lângă drepturi au și responsabilități, iar dacă întâmpină greutăți în procesul de învățare, întotdeauna vor primi sprijinul necesar pentru a performa la adevăratul potențial.

Obiectivul principal al școlii noastre constă în promovarea unui învățământ modern, bazat pe experiență și performanță, în parteneriat cu părinți, comunitate și alți factori care pot contribui la înzestrarea tinerilor cu acele cunoștințe, deprinderi și competențe care să-i ajute să se integreze într-o societate în continuă schimbare.

Colectivul de cadre didactice fiind conștient de diversitatea și eterogenitatea  claselor, de numărul semnificativ al elevilor proveniți din medii familiale și sociale mai puțin favorabile învățării, promovează un proces de predare-învățare-evaluare în concordanță cu potențialul cognitiv, volitiv, motivațional și emoțional propriu fiecărui elev în vederea asigurării egalității de șanse și a prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către unii dintre aceștia.

Membrii organizației  sunt deschiși să participe la proiecte colaborative, fiind considerate oportunități de a deveni mai competenți prin dezvoltare intelectuală permanentă, prin cultivarea talentelor personale, a creativității, de a îmbogăți paleta exemplelor de bună practică în folosul elevilor, ca progresul generat în prezent să contribuie la conturarea viitorului școlii.

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse privind Educaţia Incluzivă/Integrată Cluj-Napoca își propune crearea unei culturi, a unor politici incluzive și desfășurarea unor practici incluzive pentru a oferi tuturor copiilor accesul la educație, valorizând diversitatea şi acordând importanţă fiecărui copil în parte.

În acest context ne propunem:

 • Implicarea continuă a cadrelor didactice pentru dezvoltarea cognitivă şi socio-emoţională a elevilor;
 • Atragerea elevilor spre şcoală prin calitatea ofertei educaţionale şi extracurriculare, crearea unui mediu stimulativ şi protectiv în procesul de educare a acestora;
 • Crearea şi dezvoltarea unor relaţii armonioase profesori-elevi-părinți;
 • Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale precum şi valorificarea laturii concret-intuitive şi ludice a instruirii şi autoinstruirii;
 • Îmbunătăţirea legăturilor şcolii cu reprezentanţii comunităţii şi ai autorităţii locale, ai partenerilor români şi străini;

Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată Cluj-Napoca oferă următoarele servicii:

 • Curriculum conform programelor şcolare pentru învăţământul special
 • Discipline opţionale variate
 • Psihodiagnoză şi consiliere psihologică
 • Terapia tulburărilor de limbaj
 • Kinetoterapie
 • Terapie psihomotrică
 • Terapie educaţională complexă şi integrată (formarea autonomiei personale, stimulare cognitivă, ludoterapie, socializare, terapie ocupaţională)
 • Activităţi extracurriculare în cadrul proiectelor şi programelor judeţene, naţionale şi internaţionale (Erasmus+, Eco-Şcoala, Micii Artişti, Reciclăm şi natura o salvăm!, Special Olympics) şi ȋn cadrul parteneriatelor cu alte şcoli, instituţii  şi ONG-uri
 • Servicii de sprijin oferite de profesorii itineranţi/de spijin în şcolile de masă integratoare

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, instituție de învățământ special înființată în 1929, și-a asumat ca misiune:

 • Să diversifice serviciile educaționale adecvate pentru toți copiii cu CES şi părinții acestora care se adresează școlii;
 • Să asigure serviciile educaționale adecvate care să determine instrumentarea tuturor elevilor cu rechizitele necesare autonomiei personale pentru integrarea societate.

Dintre serviciile specializate oferite de instituție amintim:

 • Educaţie specială şi specializată a copiilor:
  • cu dizabilitate intelectuală severă şi moderată;
  • cu tulburări din spectul autist;
  • cu tulburări asociate;
  • cu dizabilități neuromotorii sau nedeplasabili, prin şcolarizare la domiciliu;
  • cu dificultăți de învăţare/dizabilitate intelectuală uşoară, integraţi în şcoala de masă.
  • Compensare prin terapii specifice 
  • Evaluare psihopedagogică, diagnosticare
  • Informare şi consiliere pentru părinţi și pentru cadrele didactice
  • Suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive

C.P.C. Simeria este o unitate de învățământ alternativ  în cadrul învățământului special, având ca scop recuperarea, compensarea, reabilitarea și integrarea școlară și socială a copiilor cu deficienţe mintale severe, profunde şi/sau asociate, care funcționează în baza unui parteneriat public-privat  cu Asociația Hans Spalinger Simeria.

Viziunea şcolii: ,,Centrul de Pedagogie Curativă Simeria – o comunitate deschisă către înţelegerea fiinţei umane; o şansă de integrare şcolară şi socio-profesională”

Misiunea C.P.C. Simeria constă în a oferi servicii adecvate copiilor cu cerinţe educative speciale, respectându-le demnitatea umană,  a oferi copiilor cu dezabilităţi posibilitatea de a-şi dezvolta propriul potenţial, în vederea integrării acestora din punct de vedere educaţional, socio-cultural şi economic, de a-i ajuta să trăiască cu demnitate ca cetăţeni cu drepturi depline.

Contribuții ale C.P.C. Simeria la creșterea calității si relevanței actului educațional:

 • Asigurarea unei game complete de servicii educativ-terapeutice, transport, cantină și internat în case familiale;
 • Asigurarea principiului continuității, prin învățământ preșcolar, primar, gimnazial și profesional;
 • Realizarea de planuri-cadru şi programe proprii, aprobate cu O.M.E.C.T. nr. 5176/01.09.2008 pentru învăţământul preşcolar şi O.M.E.C.T. nr. 5236/01.09.2008 pentru învăţământul primar şi gimnazial și noile planuri-cadru aprobate cu O.M.E.N. nr. 622/2018;
 • Organizarea anuală a Jocurilor Special Olympics Down Retezat și a Jocurilor de natație Special Olympics Hunedoara; Participarea, în 2005, la Jocurile Mondiale de iarnă Special Olympicsde la Nagano – Japonia și din Sardinia-Italia, în 2009;
 • Participarea echipei de dansuri populare la etapa națională a Concursului Naţional de Dans ,,Împreună pentru Viitor” din cadrul SNAC, organizată în 2014 la Brăila, în 2017 la Târgu-Mureș și în 2018 la Slatina;
 • Promovarea pedagogiei curative şi multiplicarea modelului de bună practică în judeţul Hunedoara, în țară (București, Cluj-Napoca) și la Chișinău – Republica Moldova;
 • Reprezentativitate la nivel național, în Comisia națională pentru învățământ special și Comisia pentru alternative educaționale din cadrul MEN;
 • Organizarea de cursuri de formare și perfecționare, conferințe etc., pentru cadre didactice și părinți;
 • Realizarea de parteneriate și participarea la proiecte interne și internaționale (POSDRU, Erasmus+, POCU);
 • Realizarea, prin parteneriat cu DGASPC Hunedoara, a unor ateliere pentru absolvenți (din 1998);
 • Servicii de sprijin educațional în 15 unități școlare din județ, pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă.

Liceul nostru – aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală –  oferă:

 • Formarea inițială și continuă de înaltă calitate în domeniile: mecanică, electric, chimie industrială, protecția mediului, estetica şi igiena corpului omenesc, comerţ, informatică ;
 • Asigură integrarea și reintegrarea pe piața muncii locală, regională și europeana;
 • Dezvoltă abilități manageriale și antreprenoriale necesare pentru cariera viitoare a elevilor noștri;
 • Un mediu de învățare stimulativ, cu orientare tehnologică de calificare superioară.

Ne propunem ca întregul proces instructiv-educativ să se orienteze către formarea unui absolvent cu solide competențe transferabile, de către un personal empatic, deschis la schimbare și competitiv.

Ne dorim: Responsabilitate, Performanță, Atitudine, Curaj, Egalitate de șanse