steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Nediscriminare

În cadrul proiectului se vor face toate demersurile necesare pentru a crește gradul de conștientizare a membrilor echipei de proiect, a grupului țintă și a publicului, referitor la importanța principiului nediscriminării.

Prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.

Criteriile stabilite de legislația românească sunt:

 • rasă
 • naționalitate
 • etnie
 • limbă
 • religie
 • categorie socială
 • convingeri
 • gen
 • orientare sexuală
 • vârstă
 • handicap
 • boală cronică necontagioasă
 • infectare HIV
 • apartenența la o categorie defavorizată
 • orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Măsuri minime:

 • Responsabilizarea echipei de experți privind importanța nediscriminării, legislația în vigoare, monitorizarea respectării acestui principiu și raportarea către echipa de management a situațiilor problematice;
 • Acțiune proactivă pentru identificarea posibilelor bariere ce pot interveni pe parcursul proiectului în ceea ce privește respectarea principiului nediscriminării, în vederea identificării de soluții prompte;
 • Monitorizarea periodică a activităților derulate, a sarcinilor, responsabilităților şi oportunităților din proiect privind respectarea principiului nediscriminării, atât la nivelul echipei cât și la nivelul grupului țintă;
 • Respectarea principului nediscriminării în stabilirea echipei de proiect, selecția grupului țintă și a partenerilor, implicarea elevilor în activități educaționale etc.