steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Raport final proiect

Finalizarea activităților din cadrul proiectului„PREDARE PENTRU SCHIMBARE”

 

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „PREDARE PENTRU SCHIMBARE” – POCU/76/6/6/106572 – contract de finanțare, nr. 27261/23.04.2018, cod SMIS: 106572, derulat în perioada 23.04.2018 – 22.02.2021.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6636544.47 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 5641062.90 lei. Proiectul s-a derulat în județele Cluj și Hunedoara și a avut o durată de 34 de luni.

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea calitații și ,accesul echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor didactice și profesionale a 300 de cadre didactice, personal de sprijin și 13 manageri școlari din școlile defavorizate din județele Cluj și Hunedoara, prin participarea la programe de formare și dezvoltare instituțională/acțiuni educaționale destinate în special copiilor cu grad crescut de risc educațional, în vederea reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii.

La finalul programelor de formare grupul țintă este capabil să folosească metode inovative, interactive, atractive în procesul de predare, dar și să realizeze fișe de evaluare și dezvoltare personală a elevilor, care să-i ajute la îmbunătățirea performanțelor școlare prin acțiuni specifice. În procesul educativ au fost implicați atât părinții cât și comunitatea, facilitându-se dialogul școală-familie-comunitate și au fost promovate exemplele de bună practică.

Principalele rezultate înregistrate la finalul proiectului:

 • 300 de cadre didactice și personal de sprijin formate (au participat la programe de formare acreditate – „Evaluare și dezvoltare personală a copiilor și elevilor”, „Folosirea mijloacelor TIC în educație” și la un curs de dezvoltare a competențelor transversale), din care minimum 285 de persoane au fost certificate;
 • 13 manageri școlari formați (au participat la programul de formare „Management educațional”);
 • 13 planuri de dezvoltare instituțională optimizate/actualizate și monitorizate;
 • 214 mini-proiecte educaționale implementate;
 • 214 instrumente de sprijin acordate;
 • 71 de burse de performanță acordate;
 • 48 de mini-proiecte educaționale (pentru calitate în educația incluzivă) implementate;
 • 48 de premii pentru calitate în educația incluzivă acordate câștigătorilor;
 • 13 ateliere de lucru desfășurate;
 • 10 workshopuri pentru facilitarea schimbului de idei organizate;
 • 100 de vizite de schimburi de bune practici organizate;
 • 1 rețea de parteneri creată pentru facilitarea dialogului școală – familie – comunitate – actori relevanți;
 • 1 rețea de profesori, personal de sprijin și mentori creată.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Comunicat de final proiect