steag UE

steag Guvernul Romaniei

steag Instrumente structurale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea calității și accesului echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor didactice și profesionale pentru 300 de cadre didactice, personal de sprijin și 13 manageri școlari din școli defavorizate din județele Cluj și Hunedoara.

Proiectul vizează organizarea și participarea la programe/acțiuni educaționale destinate în special personalului din unități de învățământ cu risc educațional ridicat asociate în cadrul proiectului, în vederea:

  • reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii
  • creșterii frecvenței școlare
  • îmbunătățirii performanțelor educaționale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Îmbunătățirea competențelor  didactice și profesionale a 300 de persoane din grupul țintă (personal didactic, personal de sprijin, inclusiv mediatori școlari)  din școlile țintă, prin participarea la programele de formare continuă și de dezvoltare de competențe didactice cu și fără credite profesionale transferabile: „Evaluare și dezvoltare personală a copiilor și elevilor”, „Folosirea mijloacelor TIC în educație”, cursuri destinate dezvoltării de competențe transversale.

OS2: Crearea unei rețele de resurse umane calificate și motivate prin acordarea de instrumente de sprijin, stimulente pentru performanță și premii pentru calitate în educație incluzivă, prin desfășurarea de activități de mentorat, schimburi de idei și resurse și prin organizarea de workshopuri, ateliere și vizite de schimburi de bune practici.

OS3: Dezvoltarea capacitații instituționale a 13 unități de învățământ din județele Cluj și Hunedoara și a structurilor acestora prin îmbunătățirea competențelor pentru cel puțin 13 membri ai echipelor manageriale din școlile țintă, prin participarea la cursuri de management educațional, elaborarea planurilor de dezvoltare specifice, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres conform acestora, în vederea reducerii abandonului școlar și creșterii incluziunii.

OS4: Elaborarea a 300 de mini-proiecte educaționale de către cadrele didactice/personalul de sprijin/manageri absolvenți ai programelor de formare, ca parte a stagiilor practice în școlile țintă și a competițiilor de premiere pentru calitate în educație incluzivă, în vederea îmbunătățirii calității educației, creșterea frecvenței și a performanțelor școlare ale copiilor.